Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ONLINE TRONG TUẦN
Thời gian Online của bạn là: 0 Phút
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Thời gian Online Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 sao22 792 04/06/2023 1,000,000
2 sao6 792 04/06/2023 900,000
3 saooo26 792 04/06/2023 800,000
4 saooo28 792 04/06/2023 700,000
5 sao14 792 04/06/2023 600,000
6 ‿✶CôNGCóC︵²ᵏ¹ 792 04/06/2023 500,000
7 saoo25 792 04/06/2023 400,000
8 sao4 792 04/06/2023 300,000
9 sao24 792 04/06/2023 200,000
10 saooo33 792 04/06/2023 100,000


Mobile:false Country:United States